OPENBARE LICENTIE VAN DE EUROPESE UNIE v. 1.2.

EUPL © Europese Unie 2007, 2016

Deze openbare licentie van de Europese Unie („EUPL”) is van toepassing op het werk (zoals hieronder gedefinieerd) dat onder de voorwaarden van deze licentie wordt verstrekt. Elk gebruik van het werk dat niet door deze licentie is toegestaan, is verboden (voor zover dit gebruik valt onder een recht van de houder van het auteursrecht op het werk).

Het werk wordt verstrekt onder de voorwaarden van deze licentie wanneer de licentiegever (zoals hieronder gedefinieerd), direct volgend op de kennisgeving inzake het auteursrecht op het werk, de volgende kennisgeving opneemt:

In licentie gegeven krachtens de EUPL

of op een andere wijze zijn bereidheid te kennen heeft gegeven krachtens de EUPL in licentie te geven.

1. Definities

In deze licentie wordt verstaan onder:

2. Draagwijdte van de uit hoofde van de licentie verleende rechten

De licentiegever verleent u hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, voor een sublicentie in aanmerking komende licentie, om voor de duur van het aan het oorspronkelijke werk verbonden auteursrecht, het volgende te doen:

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met gebruikmaking van alle thans bekende of nog uit te vinden media, dragers en formaten, voor zover het toepasselijke recht dit toestaat.

In de landen waar immateriële rechten van toepassing zijn, doet de licentiegever afstand van zijn recht op uitoefening van zijn immateriële rechten in de mate die door het toepasselijke recht wordt toegestaan teneinde een doeltreffende uitoefening van de bovenvermelde in licentie gegeven economische rechten mogelijk te maken.

De licentiegever verleent de licentiehouder een royaltyvrij, niet-exclusief gebruiksrecht op alle octrooien van de licentiegever, voor zover dit noodzakelijk is om de uit hoofde van deze licentie verleende rechten op het werk te gebruiken.

3. Mededeling van de broncode

De licentiegever kan het werk verstrekken in zijn broncode of als uitvoerbare code. Indien het werk als uitvoerbare code wordt verstrekt, verstrekt de licentiegever bij elke door hem verspreide kopie van het werk tevens een machinaal leesbare kopie van de broncode van het werk of geeft hij in een mededeling, volgende op de bij het werk gevoegde auteursrechtelijke kennisgeving, de plaats aan waar de broncode gemakkelijk en vrij toegankelijk is, zolang de licentiegever het werk blijft verspreiden of mededelen.

4. Beperkingen van het auteursrecht

Geen enkele bepaling in deze licentie heeft ten doel de licentiehouder het recht te ontnemen een beroep te doen op een uitzondering op of een beperking van de exclusieve rechten van de rechthebbenden op het werk, of op de uitputting van die rechten of andere toepasselijke beperkingen daarvan.

5. Verplichtingen van de licentiehouder

De verlening van de bovenvermelde rechten is onderworpen aan een aantal aan de licentiehouder opgelegde beperkingen en verplichtingen. Het gaat om de onderstaande verplichtingen.

Attributierecht: de licentiehouder moet alle auteurs-, octrooi- of merkenrechtelijke kennisgevingen onverlet laten alsook alle kennisgevingen die naar de licentie en de afwijzing van garanties verwijzen. De licentiehouder moet een afschrift van deze kennisgevingen en een afschrift van de licentie bij elke kopie van het werk voegen die hij verspreidt of mededeelt. De licentiehouder moet in elke bewerking duidelijk aangeven dat het werk is gewijzigd, en eveneens de datum van wijziging vermelden.

Copyleftclausule: wanneer de licentiehouder kopieën van het oorspronkelijke werk of bewerkingen verspreidt of mededeelt, geschiedt die verspreiding of mededeling onder de voorwaarden van deze licentie of van een latere versie van deze licentie, tenzij het oorspronkelijke werk uitdrukkelijk alleen onder deze versie van de licentie wordt verspreid — bijvoorbeeld door de mededeling „alleen EUPL v. 1.2”. De licentiehouder (die licentiegever wordt) kan met betrekking tot het werk of de bewerkingen geen aanvullende bepalingen of voorwaarden opleggen of stellen die de voorwaarden van de licentie wijzigen of beperken.

Verenigbaarheidsclausule: wanneer de licentiehouder bewerkingen of kopieën ervan verspreidt of mededeelt die zijn gebaseerd op het werk en op een ander werk dat uit hoofde van een verenigbare licentie in licentie is gegeven, kan die verspreiding of mededeling geschieden onder de voorwaarden van deze verenigbare licentie. Voor de toepassing van deze clausule wordt onder „verenigbare licentie” verstaan, de licenties die in het aanhangsel bij deze licentie zijn opgesomd. Indien de verplichtingen van de licentiehouder uit hoofde van de verenigbare licentie in strijd zijn met diens verplichtingen uit hoofde van deze licentie, hebben de verplichtingen van de verenigbare licentie voorrang.

Verstrekking van de broncode: bij de verspreiding of mededeling van kopieën van het werk verstrekt de licentiehouder een machinaal leesbare kopie van de broncode of geeft hij aan waar deze broncode gemakkelijk en vrij toegankelijk is, zolang de licentiehouder het werk blijft verspreiden of mededelen.

Juridische bescherming: deze licentie verleent geen toestemming om handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of namen van de licentiegever te gebruiken, behalve wanneer dit op grond van een redelijk en normaal gebruik noodzakelijk is om de oorsprong van het werk te beschrijven en de inhoud van de auteursrechtelijke kennisgeving te herhalen.

6. Auteursketen

De oorspronkelijke licentiegever garandeert dat hij houder is van het hierbij verleende auteursrecht op het oorspronkelijke werk dan wel dat dit hem in licentie is gegeven en dat hij de bevoegdheid heeft de licentie te verlenen.

Elke bewerker garandeert dat hij houder is van het auteursrecht op de door hem aan het werk aangebrachte wijzigingen dan wel dat dit hem in licentie is gegeven en dat hij de bevoegdheid heeft de licentie te verlenen.

Telkens wanneer u de licentie aanvaardt, verlenen de oorspronkelijke licentiegever en de opeenvolgende bewerkers u een licentie op hun bijdragen aan het werk onder de voorwaarden van deze licentie.

7. Uitsluiting van garantie

Het werk is een werk in ontwikkeling, dat voortdurend door vele bewerkers wordt verbeterd. Het is een onvoltooid werk, dat bijgevolg nog tekortkomingen of programmeerfouten („bugs”) kan vertonen, die onlosmakelijk verbonden zijn met dit soort ontwikkeling.

Om die reden wordt het werk op grond van de licentie verstrekt „zoals het is” en zonder enige garantie met betrekking tot het werk te geven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor een specifiek doel, de afwezigheid van tekortkomingen of fouten, de nauwkeurigheid, de eerbiediging van andere intellectuele-eigendomsrechten dan het in artikel 6 van deze licentie bedoelde auteursrecht.

Deze uitsluiting van garantie is een essentieel onderdeel van de licentie en een voorwaarde voor de verlening van rechten op het werk.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van een opzettelijke fout of directe schade aan natuurlijke personen, is de licentiegever in geen enkel geval aansprakelijk voor ongeacht welke directe of indirecte, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit de licentie of het gebruik van het werk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van het verlies van goodwill, verloren werkuren, een computerdefect of computerfout, het verlies van gegevens, of enige andere commerciële schade, zelfs indien de licentiegever werd gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. De licentiegever is echter aansprakelijk op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, voor zover deze wetgeving op het werk van toepassing is.

9. Aanvullende overeenkomsten

Bij de verspreiding van het werk kunt u ervoor kiezen een aanvullende overeenkomst te sluiten, waarin de verplichtingen of diensten overeenkomstig deze licentie worden omschreven. Indien deze verplichtingen worden aanvaard, kunt u echter alleen in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid handelen, en dus niet in naam van de oorspronkelijke licentiegever of een bewerker, en kunt u voorts alleen handelen indien u ermee instemt alle bewerkers schadeloos te stellen, te verdedigen of te vrijwaren met betrekking tot de aansprakelijkheid van of vorderingen tegen deze bewerkers op grond van het feit dat u een garantie of aanvullende aansprakelijkheid hebt aanvaard.

10. Aanvaarding van de licentie

De bepalingen van deze licentie kunnen worden aanvaard door te klikken op het pictogram „Ik ga akkoord”, dat zich bevindt onderaan het venster waarin de tekst van deze licentie is weergegeven, of door overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen op een soortgelijke wijze met de licentie in te stemmen. Door op dat pictogram te klikken geeft u aan dat u deze licentie en alle voorwaarden ervan ondubbelzinnig en onherroepelijk aanvaardt.

Evenzo aanvaardt u onherroepelijk deze licentie en alle voorwaarden ervan door uitoefening van de rechten die u in artikel 2 van deze licentie zijn verleend, zoals het gebruik van het werk, het creëren door u van een bewerking of de verspreiding of mededeling door u van het werk of kopieën ervan.

11. Voorlichting van het publiek

Indien u het werk verspreidt of mededeelt door middel van elektronische communicatiemiddelen (bijvoorbeeld door voor te stellen het werk op afstand te downloaden), moet het distributiekanaal of het medium (bijvoorbeeld een website) het publiek ten minste de gegevens verschaffen die door het toepasselijke recht zijn voorgeschreven met betrekking tot de licentiegever, de licentie en de wijze waarop deze kan worden geraadpleegd, gesloten, opgeslagen en gereproduceerd door de licentiehouder.

12. Einde van de licentie

De licentie en de uit hoofde daarvan verleende rechten eindigen automatisch bij elke inbreuk door de licentiehouder op de voorwaarden van de licentie. Dit einde beëindigt niet de licenties van personen die het werk van de licentiehouder krachtens de licentie hebben ontvangen, mits deze personen zich volledig aan de licentie houden.

13. Overige

Onverminderd artikel 9 vormt de licentie de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het werk.

Indien een bepaling van de licentie volgens het toepasselijke recht ongeldig is of niet uitvoerbaar is, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de licentie in haar geheel. Deze bepaling dient zodanig te worden uitgelegd of gewijzigd dat zij geldig en uitvoerbaar wordt.

De Europese Commissie kan, voor zover dit noodzakelijk en redelijk is, versies in andere talen of nieuwe versies van deze licentie of geactualiseerde versies van dit aanhangsel publiceren, zonder de draagwijdte van de uit hoofde van de licentie verleende rechten te beperken. Nieuwe versies van de licentie zullen worden gepubliceerd met een uniek versienummer.

Alle door de Europese Commissie goedgekeurde taalversies van deze licentie hebben dezelfde waarde. De partijen kunnen zich beroepen op de taalversie van hun keuze.

14. Bevoegd gerecht

Onverminderd specifieke overeenkomsten tussen de partijen,

15. Toepasselijk recht

Onverminderd specifieke overeenkomsten tussen de partijen,

Aanhangsel

„Verenigbare licenties” in de zin van artikel 5 EUPL zijn:

De Europese Commissie kan dit aanhangsel actualiseren in geval van latere versies van de bovengenoemde licenties zonder dat er een nieuwe EUPL-versie wordt ontwikkeld, zolang die versies de uit hoofde van artikel 2 van deze licentie verleende rechten verlenen en ze de betrokken broncode beschermen tegen exclusieve toe-eigening.

Voor alle andere wijzigingen van of aanvullingen op dit aanhangsel is de ontwikkeling van een nieuwe EUPL-versie vereist.